GROOMED LAST

H E N N I N G   M O U N T A I N 
Trail to Cabin – NOV 28
Henning Peak – NOV 28
Coq Hwy – NOV 27
Avalanche – NOV 27 
Polaris – NOV 20  
Ski-Doo –
Pipeline – NOV 21 (to Coq Lake)

1 0 – K   (COQUIHALLA MTN)
Trail to Cabin – NOV 27 
16K Clearcuts –
Britton FSR – NOV 28
Grasshopper – NOV 20
Holm FSR – NOV 20
Skwum FSR – NOV 20